MENU SLUITEN

Michiel Corsten
info@corstencorsten.nl
071 - 581 44 10

Dienstverlening

Corsten & Corsten richt zich met executive search, interim-management en mobiliteit op Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en directies en management van organisaties die actief zijn in de zorgsector. Michiel en Wim Corsten fungeren als procesbegeleider en als adviseur van de opdrachtgever.

Voorafgaand aan het zoeken en vinden van de juiste kandidaat, willen wij de organisatie goed leren kennen. Dat doen we door bestudering van relevante interne (beleids)informatie en gesprekken met stakeholders in (en soms ook buiten) de organisatie. De door ons opgestelde profielschets wordt aan de organisatie voorgelegd en na goedkeuring starten wij met de search. Een persoonlijke en uiterst vertrouwelijke benadering staat hierbij voorop.

Wij hebben het juiste netwerk en de juiste instrumenten om de opdracht vakkundig uit te voeren. Wij begeleiden op deskundige wijze alle gesprekken met kandidaten, tot aan het moment van benoeming. Na benoeming blijven we betrokken en bespreken we met onze opdrachtgever en met de nieuwe functionaris de voortgang in de nieuwe werkomgeving. Wij werken samen met gekwalificeerde partners op het gebied van assessments en coaching.


Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Waar toezicht houden in het verleden vooral intern gericht was, vraagt modern toezicht ook om externe verantwoording. Daarbij gaat het met name om het geven van inzicht in de maatschappelijke prestaties van de organisatie en in de wijze waarop de beschikbare gelden ten behoeve van de doelstelling van de organisatie worden aangewend.

In verband hiermee worden aan moderne toezichthouders ook andere eisen gesteld. Inzicht in governancevraagstukken, (waar nodig intensieve) betrokkenheid bij de organisatie en ruime kennis van deelgebieden (financiën & control, juridische zaken, innovatie, kwaliteit van zorg e.d.) zijn vereist. Bovendien zijn soft skills belangrijker dan ooit.

Corsten & Corsten heeft een breed netwerk van gekwalificeerde toezichthouders en commissarissen. Wij zoeken en vinden de juiste persoon als voorzitter of als lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen. Daarbij besteden we ruime aandacht aan het groepsdynamische aspect als een van de voorwaarden voor een goed functionerend toezichthoudend orgaan.

Raden van Bestuur

De complexe omgeving van overheid, samenleving en markt en de verschillende belangen en stakeholders in deze omgeving zorgen dat organisaties in de zorgsector continu te maken hebben met veranderingen. Bestuurders staan voor de uitdaging om in dit krachtenveld richting te geven aan de koers van de organisatie en de positie van de organisatie in de samenleving duidelijk voor het voetlicht te brengen. Eigentijdse organisaties in de zorgsector vragen om integer, bekwaam en duurzaam leiderschap.

Corsten & Corsten kent de complexe omgeving waarin bestuurders opereren. We weten wat er van een bestuurder van een organisatie in de zorgsector verlangd en verwacht wordt en weten de geschikte bestuurder voor je organisatie te vinden.

Directie & Management

Van organisaties in de zorgsector wordt gevraagd om zuinig om te springen met schaars publiek geld. Geld dat zoveel mogelijk besteed moet worden aan de feitelijke dienstverlening. Daarom streven veel organisaties ernaar om het aantal managementfuncties te beperken. Er vindt een organisatieverandering plaats in zowel kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Managen met minder, maar beter gekwalificeerde mensen is vaak de opgave waarvoor de organisatie zich gesteld ziet.

Corsten & Corsten is bekend met deze ontwikkelingen en helpt je organisatie graag bij het vinden van daadkrachtige managers.


Interim

Een tijdelijke oplossing die nauw luistert. Dat is de gedachte achter een interimopdracht. Zowel voor de opdracht zelf als voor de interimmanager die de organisatie komt versterken. Verschillende redenen kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van uw vraag. Moet de rust hersteld worden? Is een meer marktgerichte aanpak gewenst? Of wil je de organisatiestrategie versneld doorvoeren?

Corsten & Corsten zoekt graag de juiste interimmanager, -bestuurder of -toezichthouder. Een goede interimmanager maakt zichzelf overbodig, zodra hij of zij het geformuleerde doel bereikt heeft.


Advies

Het vooruitzicht op een vrijkomende sleutelpositie in een organisatie, is voor de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur vaak het moment om de strategie of de structuur van de organisatie opnieuw tegen het licht te houden. Op die manier kan het decor worden bepaald, waarbinnen de nieuw te benoemen functionaris aan de slag moet en kan het profiel daarvan worden afgeleid.

Corsten & Corsten heeft veel ervaring met strategie-advies en wij zijn je organisatie hiermee graag van dienst.


Mobiliteit

Corsten & Corsten verzorgt, in samenwerking met gekwalificeerde partners, executive-, management- en loopbaancoaching op individueel niveau. Maatwerk, met als doel om je capaciteiten verder te versterken. Gerichte persoonlijke ontwikkeling voor iedereen die leiding geeft. Het vergroten van persoonlijke effectiviteit staat daarbij voorop.

Loopbaancoaching en -begeleiding helpen je bij zelfreflectie en je wijze van functioneren. Wellicht dwingt een reorganisatie of een nieuwe functie tot het maken van een persoonlijke keuze. Dan is het goed te weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Een verantwoorde keuze voor je verdere loopbaan maak je samen met een coach.

Op organisatieniveau bieden wij mobiliteitstrajecten aan. Vermindering van managementlagen binnen maatschappelijke organisaties is aan de orde van de dag. De ontwikkeling kent een kwantitatief aspect (hetzelfde of meer doen met minder managers), maar ook een kwalitatief aspect: voldoet uw huidig management aan de eisen die toekomstige ontwikkelingen aan uw organisatie stellen? Maakt je organisatie momenteel een moeilijke fase door? Sta je voor de opgave de organisatie flink af te slanken? Dringt de vraag zich op of je huidige managers in het nieuwe model kunnen aanblijven? Zijn zij capabel genoeg gezien de toegenomen verantwoordelijkheden en de uitgebreide “span of control”? In deze gevallen is Corsten & Corsten je graag van dienst met een op maat gesneden mobiliteitstraject, zodat medewerkers en organisatie weer op volle kracht vooruit kunnen.